Bỏ qua nội dung

Blog

Thiết Bị Và Phương Pháp Xử Lý Mũi Khoan Mới Được Công Bố

11 May 2024

[Thông báo Phát minh] Một thiết bị gia công mũi khoan và phương pháp của nó


Số công bố đơn:CN114012281A
Ngày công bố đơn:2022.02.08
Số đơn:2021113330599
Ngày nộp đơn:2021.11.11
Người nộp đơn: Công ty TNHH Công cụ Khoan Fengsu huyện Qidong
Nhà phát minh:Li Xiaohuan;  Li Zhongyong; Chen Peng; Zou Chao; Chen Qiaohong; Chen Shuncheng
Địa chỉ:Số 101, Nhóm Baihe, Làng Baijia, Văn phòng Đường Baihe, Huyện Qidong, Thành phố Hengyang, Tỉnh Hồ Nam 421600
Số phân loại:B23K26/38(2014.01)I;


Tóm tắt:
Phát minh cung cấp thiết bị gia công mũi khoan, bao gồm một đế, một thiết bị kẹp và một thiết bị cắt laser. Thiết bị kẹp nằm ở một bên của đế, và thiết bị cắt laser được lắp đặt phía trên đế trên một cột hỗ trợ. Cột hỗ trợ được trang bị các đơn vị di chuyển trục X và trục Y để điều khiển chuyển động của thiết bị cắt laser nhằm gia công mũi khoan. Thiết lập này cải thiện đáng kể hiệu quả và hiệu suất gia công cho nền mũi khoan, đồng thời ngăn ngừa hư hại đến các khu vực không gia công, đảm bảo độ chính xác trong gia công nền mũi khoan, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất hàng loạt và giảm lao động thủ công.

Bài viết trước
Bài viết tiếp theo

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Email này đã được đăng ký!

Mua sắm phong cách

Chọn Tùy Chọn

Tùy chọn Chỉnh sửa
Điều khoản & Điều kiện
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
Đăng nhập
Giỏ hàng
0 mặt hàng